کودتای ۲۸ مرداد

گواهي تاريخي از نگاه و نطقهاي دكتر محمد مصدق 46:44
24:03
سالگرد کودتای ننگین استعماری ارتجاعی علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال۱۳۳۲ 17:21
بیست و هشت مرداد سالگرد کودتاین ننگین استعماری ارتجاعی علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ 22:57
آگهی قسمت سوم گواهی تاریخی مصدق - 29 مردادـ‌970529 02:01