گزیده برنامه های روز سیمای آزادی

ایران آزاد – هیئت شرکت‌کننده از انگلستان در کهکشان اشرف۳ 14:50
ایران آزاد – اشرف۳ شهادتی بر توانایی مقاومت ایران 02:07
سلام به اشرف۳ 05:20
ایران آزاد – مردم سوریه و مردم ایران یکی هستند 03:54
گفتگو با حسین جهانسوز 20:05
رو در رو 11:00
اشرف۳ نماد تغییر کیفی تعادل قوا – قیام ایران 28:46
سیلی‌های پیاپی – قیام ایران 18:43
ایران آزاد – اشرف۳ شهری بسیار چشمگیر 03:37
ایران آزاد – حضور چشمگیر هیئت‌های عربی در کهکشان اشرف۳ 25:12
ایران آزاد – مجاهدین خلق یک نهضت آزادیبخش 04:24
زندانیان سیاسی صدای مقاومت و آزادیخواهی – ری‌توئیت 05:51
ایران آزاد – کهکشان اشرف۳ در آینه تلویزیونهای بین‌المللی 19:47
اعتراف به طرد و منفوریت اجتماعی – قیام ایران 21:12
اولتیماتوم و دور شدن اروپا از حکومت آخوندی – قیام ایران 25:22
جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ - برنامه آنلاین 06:51
ایران آزاد – تفاوتهای گردهمایی امسال مقاومت در اشرف۳ با سالهای گذشته 24:41
11:00
06:00
دروغ درمانی در تله دوگانه تحریمها و برجام – قیام ایران 18:55