یک قدم تا آزادی

نگاهی به پاسخ زندانیان و کاربران به گزارش مسخره نظام آخوندی در توئیتر 05:01
وب نگار - یک قدم تا آزادی – حمایت و اعلام همبستگی با اعتصاب کارگران و سایر اقشار 12:44
وب نگار - یک قدم تا آزادی – اتحاد و همبستگی کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در اعتصاب 12:02
ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – ابراز انزجار از سپاه تروریستی پاسداران نظام آخوندی 04:01
ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – کمپین لغو فوری اعدام اعتراضی علیه احکام جنایتکارانه 05:23
وب نگار - یک قدم تا آزادی – شهرهای پر اعتراض میهن و استمرار اعتراضات کارگران 13:33
وب نگار - یک قدم تا آزادی – گسترش اعتصاب و اعتراضات کارگران زحمتکش میهن 12:59
ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – فریاد کاربران برای لغو فوری حکم جنایتکارانه اعدام 04:24
ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – حمایت کاربران از قیام مردم لبنان بر علیه حزب‌الله 04:03
وب نگار - یک قدم تا آزادی – حمایت از استمرار اعتصاب کارگران زحمتکش و بازنشستگان میهن 09:53
وب نگار - یک قدم تا آزادی – تایید حکم اعدام زندانیان سیاسی توسط نظام آخوندی 06:35
ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – گرامیداشت یاد شهیدان قتل عام ۶۷ توسط کاربران توئیتر 04:32
وب نگار - یک قدم تا آزادی – موج محکومیت و اعتراض به اعدام مصطفی صالحی 08:57
ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – افشای توطئه قضائیه آخوندی در اعتراف‌گیری زیر شکنجه 04:56
ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – بازتاب اعدام مصطفی صالحی از دستگیر ‌شدگان قیام دی‌ماه۹۶ 05:14
وب نگار - یک قدم تا آزادی – اعدام زندانی سیاسی مصطفی صالحی از بازداشت‌شدگان قیام۹۶ 10:53
ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – خواسته ملی برای آزاد کردن زندانیان سیاسی و دگراندیشان 04:44
وب نگار - یک قدم تا آزادی – گسترش و استمرار اعتصاب کارگران پالایشگاههای جنوب میهن 12:17
ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – محکوم کردن جنایت پیشگی حکومت آخوندی در قبال کولبران 04:36
وب نگار - یک قدم تا آزادی – تداوم اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران زحمتکش میهن 08:28