۱۵ شهریور سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

به مناسبت پنجاه و سومین سالروز تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران - روز هفتم - قسمت اول - ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ 32:25
فعالیت کانونهای شورشی ـ بزرگداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران 06:14
۵۰:00
 جنگ ۱۵ شهریور-روز ششم-قسمت دوم - ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ 26:23
گفتگوی احسان امین‌الرعایا - ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ 25:11
پیام تبریک سازمان خه بات کردستان ایران در سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق 05:08
برنامه ۱۵شهریور-گفتگو برادر شریف-قسمت دوم-۱۵ شهریور ۱۳۹۷ 27:00
برنامه ۱۵شهریور-گفتگو برادر شریف-قسمت اول -۱۵ شهریور ۱۳۹۷ 25:10
ترانه سرود-  ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ 02:10
برنامه ۱۵شهریور-پای صحبت مجاهدین -قسمت دوم -۱۵ شهریور ۱۳۹۷ 26:31
برنامه ۱۵شهریور-مصاحبه حوری سیدی-قسمت اول - ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ 26:37
فرازهایی از سخنان مسعود رجوی به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت دوم 31:50
برنامه 15شهریور-گفتگو با مهدی براعی- ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ 38:41
پنجاه و سومین سالگرد تاسیس سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران مبارک باد 13:09
05:02
فرازی از مراسم انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین همزمان با پنجاه و دومین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت دوم 11:41
فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای مختلف به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران 05:49
برنامه15شهریور- گفتگو با عباس داوری- ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ 31:41
جنگ15شهریور-فرزین هاشمی- ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 29:49