سی‌خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی سراسری 44:20
سی خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ-بیلان جنایت-قسمت دهم 41:20
سی خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ-خمینی، مجاهدین دو کفه ترازو-قسمت نهم 38:52
سی خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ-مبارزه دموکراتیک-قسمت هشتم 35:06
سی خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ-مبارزه دموکراتیک-قسمت هفتم 29:30
سی خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ-بی‌پرده با خمینی-قسمت ششم 38:56
سی خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ-بی‌پرده با خمینی-قسمت پنجم 21:25
سی خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ-پشت پرده یک نه تاریخی-قسمت چهارم 34:05
سی خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ-مشکلات پیدا و نهان خمینی-قسمت سوم 32:16
سی خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ-ریشه‌ها و پیشینه رویارویی-قسمت دوم 28:05
سی خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ-درجستجوی حقیقت-قسمت اول 35:22
15:00