دعوا

دعوا


دیشب با بابام دعوام شد آخرش کم آوردم گفتم: اصلا من غلط کردم و..... خوردم...!!! اونم برگشت گفت: من به خورد و خوراکت کاری ندارم! جواب منو بده!! :


دختر: بیا خواستگاریم،


پسر: صدات نمیاد ، بلندتر صحبت کن!


دختر: گفتم بیااااا خوااااستگاریم،


پسر: صداتو برای من بلند میکنی؟؟؟ هر چی بین ما بود تموم شد...!!!لطفا به اشتراک بگذارید: