روز و شب هستند موشان بسخن

هست این دنیا چَه و عمرت رسن‏
روز و شب هستند موشان بی‏سخن‏
رشته عمر تو را لیل و نهار
پاره سازد لحظه لحظه تار تار
اژدها قبر است بُگشوده دهان‏
منتظر تا پاره گردد ریسمان‏
مرگ باشد شیر مست پر غرور
تا کشد جان تو را از تن به زور
مال دنیا انگبین و اهل آن‏
جمله زنبورند نی بل برغمان‏
از پی این شهد زهرآلوده چند
در جدل با ریش مالان ای لوند
شهد نبود زهر جانفرساست این‏
نوش نبود نیش درد افزاست این‏
مهر تابان نیستند این دوستان‏
دشمنانند ای برادر دشمنان‏
زاهل دنیا تا توانی ای عزیز
میگریز و میگریز و می‏گریزآری، غفلت از خدا و بی‏توجهی به آخرت و فراموشی حقایق و دوری از صفات عالی انسانی، آدمی را- مرحوم ملا احمد نراقی در اشعار بالا فرمود- گرفتار دام خطر کرده‏ و دست انسان را از دامن سعادت جدا خواهد کرد

لطفا به اشتراک بگذارید: