علت نامعلوم


علت نا معلوم


ملانصرالدین به یکی از دوستانش گفت: خبر داری فلانی مرده؟


دوستش گفت: "نه! علت مرگش چه بود؟"


ملا گفت: "علت زنده بودن آن بیچاره معلوم نبود چه رسد به علت مرگش

لطفا به اشتراک بگذارید: