فقر مطلق ،نتیجه غارت و چپاول بی انتها آخوند ها

لطفا به اشتراک بگذارید: