هنوز یاد و خاطره ی تو..


???☘️هنوزیاد وخاطره ی تو..درحیاط کوچک خانه یمان


باعطر یاس کناردیوار..زیرسایه ی درخت انگور


قل قل سماورو رفت و آمد گاه وبی گاه همسایگان


وبه کمین نشستن گربه هابرای شکارجوجه های ماشینی که تا بزرگ شدنشان خون دل می خوردم.حوض وسط حیاط وماهیهای قرمز یک شکل...بوی غذای مادر که همیشه بخشی از وجودش راچاشنی آن میکرد.و.... سر مست ازباتوبودن از باما بودن میکند.گر چه آرزوهایمان در همان حیاط کوچک جا ماندودرکوچه پس کوچه های زندگی گم شد.


لطفا به اشتراک بگذارید: