روحانی: فضای مجازی برای امر معروف و نهی از منکر است.

لطفا به اشتراک بگذارید: