سرنوشتی جز عقب نشینی و سرنگونی نخواهید داشت.

لطفا به اشتراک بگذارید: