او نماد واقعی جمهوری اسلامی در جهان است

لطفا به اشتراک بگذارید: