عاقبت برجام

عاقبت برجام !


 در موسم و ایام فرحبخش بهاری


هنگام گل و سبزه و آواز قناری


  در دولت وامانده و در بیت ولایت


اینک شده چون فصل غم و شیون و زاری


برجام که سرمایهٔ محبوب نظام است


اینک شده چونان جسدی بر سرگاری


این موهبتی بود که در کیسهٔ «آقا»‌


می ریخت در ایام بلا ارز دلاری


روحانی و عظما و همه اهل ولایت


هستند در این واقعه در حال خماری


از عاقبت کار پریشان و مشوّش


فریاد کنانند همه از نوع حماری


 ایشان ز سر غیظ و غضب کف به دهان است


«دشمن» شده از هیبت ایشان متواری


این خشم و غضب بهر تسلای بسیج است


لاکن به خفا اشک روانش شده جاری


عظما که ز «بدعهدی» «دشمن» نگران است


زین مخمصه خواهد بخرد راه فراری


گوید به اروپا نتوان بیهُده  دل بست


یا چین بکند معجزه یا روس تزاری


با اولدروم و بلدروم ناب ولایی


دیگر نتواند بکند موج سواری


تحریم اگر لغو شد از بابت برجام


باز آید و مسدود کند راه و مجاری


اصحاب مماشات که در هول و ولایند


دیگر نکند فایده شان نامه نگاری


گویند ولی ملت آزاده به عظما


راهی نَبُوَد پیش تو جز خفت وخواری


با همت و با شورش محتوم جوانان


اینبار نداری تو دگر راه فراری


  گودرز –


لطفا به اشتراک بگذارید: