تعمیر قلب

تعمیر قلب .  .  .


گفت عظما سریع و بی تأخیر


قلب خود را همه کنیم تعمیر


تا دوباره شود چو قلب امام


سیه از بهر کُشتن و تعزیر


بشود پر ز مهر آن حضرت


سخت چون سنگ و تیره چونان قیر


«دههٔ شصت» را بیاد آرید


تابگیرید از آن زمان تأثیر


بود کشتار جمعی و اعدام


بهترین راه و بهترین تدبیر


وقت اعدام دختران جوان


می کشیدیم نعرهٔ تکبیر


دههٔ شصت و آن همه بیداد


آن همه ظلم و آن همه تکفیر


گرنمایید یاد آن ایام


بشوید نوچهٔ امام پیر


قلب تان می شود چو قلب امام


منبع هر پلیدی و تزویر


بهر کشتار کل محبوسان


داد فتوای کشتن و تعزیر


بهر حفظ نظام و ارکانش


بود شیطانِ صاحب تدبیر


قلبمان را برای تعمیرات


به جهنم بَرِ امام پیر


بفرستیم تا مرور زمان


ندهد ذره ای در آن تغییر


پُر کُنیمش دوباره از نفرت


تا نگیرد ز آدمی تأثیر


ملت اما به «سیدعلی» گویند


هرچه داری ز حیله و تزویر


بهر حفظ ولایتت رو کن


نشوی ذره ای دگر تطهیر


دوره و روزگار شیادی


ته دیگش رسیده است کفگیر


با خروش و قیام محرومان


سرنگونی بُوَد تو را تقدیر


لطفا به اشتراک بگذارید: