یاسای محتسب

⭕ یاسای محتسب


یاسای محتسب چیست؟ دیدن به دیده ممنوع!


جار شبانه، آزاد، حرف از سپیده ممنوع!


رنگین کمان مبویید! هنگام مرگ رنگ است


جای بنفشه، زندان، صبح دمیده ممنوع!


رؤیا و کشف و الهام، احساس و عشق، هرگز!


حس در نگاه، مکروه! گل در قصیده ممنوع!


دیوار و دار، آری، پرواز و اوج، هرگز!


پاهای بسته خوب است، بال پریده ممنوع!


آیینه‌ها حرامند، گلها همه محارب،


شفافیت گناه است، شبنم، چکیده ممنوع!


قتل فجیع لبخند، بر مخمل ترحم،


سرخی به گونه‌های سیب رسیده، ممنوع!


انسان نمی‌شود رام، جز با بریدن و داغ


دوزخ همیشه آباد، هر آفریده، ممنوع!


روی سپیده بنویس! نام سپیده کاران


بزدای هر چه «ممنوع» ای روح پاک باران!


شد واژگونه فرعون، لوط و ثمود و نمرود


این است حکم تاریخ؛ فرجام شب مداران


زندان و دار ممنوع! انسان همیشه آزاد!


بسرشته قلب انسان، از جنس جویباران


بیزار شد دل خلق، از پینه بر جبین‌ها


از سبحه‌ی ریایی، خیل حرام خواران


فتوا و رجم و تعزیر، عمامه ریا نقش،


نابود باد نابود! با دست شب شکاران.


لطفا به اشتراک بگذارید: