بازهم خلبان عامل اصلی وقوع سانحه شناخته شد!

لطفا به اشتراک بگذارید: