وای که رد پای دزد آبادی ما .....

??وای که ردپای دزد آبادی ما،چقدر شبیه چکمه های کد خداست!


یکی می گفت؛دزد چکمه های کدخدا را دزدیده


دیگری میگفت؛چکمه های دزد شبیه چکمه کدخدا بوده و هر کسی بطریقی واقعیت را توجیه میکرد.


دیوانه ای فریاد برآورد که؛مردم!دزد خود کدخداست!!! اما اهل آبادی پوزخندی زدندو گفتند؛


کدخدا !! به دل نگیر او دیوانه و مجنون است.


ولی فقط کدخدا فهمید که تنها عاقل آبادی اوست.از فردای آن روز دیگر کسی آن مجنون را ندید و وقتی احوالش را جویا می شدند،کدخدا میگفت؛دزد او را کشته است!!!


کدخدا واقعیت را میگفت؛ولی درک مردم از واقعیت فرسنگها فاصله داشت،شاید هم از سرنوشت مجنون می ترسیدند!


از :‌شعله ازادی

لطفا به اشتراک بگذارید: