سرت بر دار میخواهیم سردار

شعری از آرمان دریا


????????????


سرت بر دار میخواهیم سردار


 تنت را پاره پاره زیر اوار


 تو را ای قاتل طفلان سوری


بدار اویختن باید به صد بار


زمین و اسمان را غم گرفته


 از این کودک کشی و کشت وکشتار


 چه بسیار از جوانان را که کشتی


 چه بسیار از زنان کردی عزادار


 نه از انسانیت بویی تو بردی


 نه داری بهره  از اخلاق و رفتار


 در این دنیای پهناور ندیدم ددی را


همچو تو بدکار و خونخوار


 به گرگت گر کنم تشبیه ظلمست


به این حیوان بی عقل کم ازار


 خداوندا بمن عمری عطا کن


سر این فتنه گر بینم سر دار


 تو میدانی و میبینی خدایا


چه کرد و میکند این دیو بدکار


دو دستش تا به مرفق توی خونست


 به ریف و ادلب و موصل و انبار


چه خونهایی که در حمص و حما کرد


 چه کشتاری که در تکریت تکرار


 خداوندا من از خود شرم دارم


که اشرف باشد این مخلوق بیمار


خداوندا به حق مادرانی


 که این خونخوار بنشانده عزادار


 خداوندا  به حق ان کسانی


که  کرد اواره از کاشانه این مار


 کمک کن تا در این دنیا ببیند


 سزای کارهایش این خطاکار


 سرش بر نیزه باشد سینه خونبار


 تنش صد پاره باشد  زیر اوار


لطفا به اشتراک بگذارید: