چهارراه استراتژیک و بزن بهادر با یه عالمه طنزهای خنده دار از جمهوری اسلامی