….استوار و سلحشور

اُستوار و سلحشور .  .  .

آنان که به جنگ دیو خونخوار شدند

در رزم و فدا مشعل پیکار شدند

با پای سر به جانب آزادی

رفتند و ستاره شب تار شدند

در بند و به زنجیر مقاوم چون کوه

آنگه که اسیر خصم غدار شدند

الگوی وفا به عهد و پیمان بودند

این را به بهای جان خریدار شدند

بی نام و نشان و بی مزار و گمنام

رسواگر شیخ رذل مکّار شدند

آلاله و سوسن و شقایق بودند

در فصل خزان بهار و گلزار شدند

افراشته قد سرو صنوبر بودند

در رویش هر جوانه تکرار شدند

معنای حیات نوع انسان گشتند

رفتند و چراغ راه احرار  شدند

گفتند ره و رسم «مجاهد » « آری »

جانباخته  در  این مسیر خونبار شدند

سُتوار سلحشور همه خنده به لب

خواندند سرود آزادی و بر دار شدند

گودرز