طنز جنجالی قمپز در کردن پاسدار حاجی نژاد در برابر ترامپ و ارتش آمریکا