چهارراه استراتژیک و دکتر بزن بهادر با راهکارهای خنده دار استراتژیک برای خامنه ای و رو حانی