دانیم

❤️دانیم❤️

جایی که تعداد خبر چین ها و مفتش زیاده یعنی امنیتش کمه

جایی که رسانه ها تحت اختیار حکومتند یعنی مسئولینش دروغگو هستند

جایی که مردم مدام بیمار شوند یعنی پزشکانش برای پول کار میکنند

جایی که مردم بی دین شدند یعنی مبلغان دینش فاسدند

جایی که دین سیاسی است یعنی سیاست دینی نیست

جایی که به مرده ها متوسل میشوند یعنی زنده ها برای هم کاری انجام نمیدهند

جایی که چاپلوسی زیاده یعنی احمق ها مسئولند

جایی که قانون زیاد وضع میکنند یعنی مسئولین مقبولیت ندارند

جایی که پینه پیشانی نوعی ارزشه یعنی پینه دست بی ارزشه

جایی که کلاهبرداری زیاده یعنی مسئولین کلاهبردارند

جایی که مردم فقیرند یعنی مسئولین دزد زیادند

جایی که ثروت کشوری رو صرف کشورهای دیگه میکنند یعنی مسئولین وطن فروشند.

پایان