باور داشتن نیرومند تر از خوش بین بودن است ….

0
53