حزب الشیطان وحسن نصرالله مانند سگ دست آموز در لبنان عمل میکنند