سه گزینه و یک ملت…

سه گزینه و یک ملت

«در ادامه تحرک های تازه برای افتادن روی ریل سازش»

گزینه یک: زدودن همه جانبه زباله دانی به اسم حاکمیت آخوندی!

گزینه دو : خو کردن با همین زباله دادن.

گزینه سه : تن دادن به جایگزینی زباله دانی دیگر با زباله دان موجود!

ــ در زندگی اجتماعی بشر، دیکتاتورها بیشترین هزینه را روی دست انسان های آزادی خواه گذاشته اند. هم اکنون نیز چنین است ودر آینده نیز چنین خواهد بود اگر دیکتاتورها با غفلت آزادی خواهان رو به رو شوند و فرصت حتمی ناشی از این غفلت را به چنگ آورند.

ــ در صد و سی سال گذشته مردم ایران چند بار موفق شدند دیکتاتور ها را عقب برانند و به پیله هایشان باز گردانند. اما امان از غفلت! عوارض غفلت فردی را شاید بشود به آسانی جبران کرد.جبران عوارض سهمگین غفلت جمعی بسیار دشوار و طاقت سوز است و گاهی نا ممکن. در سه نقطه از تاریخ معاصر ایران غفلت آزادی خواهان باعث ظهور دیکتاتور های جدید شدند که عوارض و خسارت هاشان شاید در حساب نگنجد.هم مشروطه خواهان، هم مصدقی ها و هم مبارزان ضد سلطنت دچاراین غفلت شدند و شد آنچه که می توانست نشود!

ــ مقاومت ایران این بار تصمیم دارد بر این تکرار زشت و پر از درد و رنج نقطه ی پایان نهد.مقاومت ایران سر آن دارد که این چرخه ی تولید و باز تولید دیکتاتوری در ایران را بشکند و طرح آزادی، دموکراسی و پایبندی به حقوق بشر را در ایران ما عملی سازد. مقاومت ایران طی چهل سال گذشته برای تحقق این هدف ها بیشترین و بزرگ ترین هزینه ها را صمیمانه پذیریرفته و مسیر را تا این نقطه هموار کرده است.

ــ اکنون زمان رویاروئی نهائی و تعیین تکلیف قطعی با نظام ضد بشر و ضد ایرانی جمهوری اسلامی است. این مقاومت در اوج شکوفائی و شکوه و با همه ی توش و توان و هزینه کردن همه ی هستی اش پیشتاز این مرحله از مبارزه است. شرط برداشتن گام آخر و رسیدن به هدف، همراهی و همگامی مردم ایران با این مقاومت است.

ــ اکنون نه وقت غفلت است و نه زمان کنار کشیدن. اکنون یا باید همتمان را روی هم بریزیم و زباله دانی به اسم جمهوری اسلامی را برای همیشه از ایران بروبیم یا بازهم با پا پس کشیدن و دچار غفلت شدن و تنها گذاشتن مبارزان راه آزادی،با همین مزبله بمانیم یا به جای گزین شدن این مزبله با زباله دان دیگری تن دهیم!