آخه قاضی کاه …

دزدی میلیون ها تومان از بانک دزدید،

دزد دیگری هم به کاهدان زد و مقداری کاه دزدید…

هردو را گرفتند

و نزد قاضی بردند

 قاضی دزد بانک را آزاد کرد و دزد کاه را به دوسال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد

کاه دزد به وکیلش گفت چرا اونی که پول دزدیده بود را آزاد کرد و من که فقط مقداری کاه دزدیدم به دوسال حبس با اعمال شاقه محکوم شدم

وکیل گفت آخه قاضی کاه نمی خورد