کیهان: دولتی ها میگویندمذاکره آنها با اروپا «ضربه» به آمریکاست !