افکار : روحانی ؛افزایش نرخ بنزین به نفع مردم است …