طنز سردار حاجی زاده فرمودند موشکها گفتن، قاسسئئئئم