طنز خنده دار خامنه ای و بحران استراتژیک در چهارراه استراتژیک – ۲۲ بهمن – انتخابات