در آخر خط

در آخر خط


???


اینک به ایستگاه آخر خطش رسیده است


راننده ای که خودرو و خط را ربود و برد


آن راه خیس جنگلی، که بر آن رانده است او


در پشت سر کویر شد و خشک گشت و مرد


یک یک مسافران این اتوبوسی که او ربود


در دره های راه و در اتوبوسی که پنچر است


هر یک برون پرید یا که به یک شکل جان سپرد


حالا، رسد به ایستگاه آخر، و تاریخ ناظر است


این خط و خودرو قراضه شده، انقلاب بود


و کل طول راه خون و تب و اضطراب بود


آباد و سبز هر چه در این ره، خراب شد


هر وعده ای که داده بود به مردم سراب بود


بر تابلوی ایستگاه آخر این خط نوشته است


این آخر خط خیانت و پایان سرقت است


نفرت، جنایت، و شقاوت و یک میهن خراب


این حاصل مسیر غدر و فریب ولایت است


 راننده مانده اینک و یک خلق و یک قیام


تاریخ و خلق حاضر و وقت قضاوت است.


  «از م.شوق»

لطفا به اشتراک بگذارید: