بنفش

.


بنفش


غضنفر از تاکسی پیاده می شه درو محکم می بنده می گه پدر سگ خودتی.
راننده میگه من که چیزی نگفتم. غضنفر می گه بعدا که می گیاز غضنفر میپرسن بنفش چه رنگیه ؟ میگه : قرمز دیدی ؟! آبیش« دو دو تا »

غضنفر ازشاگردش میپرسه : دو دو تا چند تا میشه ؟ شاگرد میگه : شونزده تا ! غضنفر شاکی میشه ، میگه : دو دو تا میشه چهارتا ، دیگه اگه خیلی بشه ، میشه هشت تا !


.


لطفا به اشتراک بگذارید: