اف ای تی اف

«اف ای تی اف» !


زعیمان و شیخان قوم گفته اند


ز «اف اٍی ، تی اف»  (FATF) حذر می کنیم


برای خلاصی ز یک مهلکه


 از این فاجعه دفع شر می کنیم


ببندیم ورودی مستکبرین


در این باره شق القمر می کنیم


تمامی دلواپسان را بسیج


برای تقابل خبر می کنیم


 ز تصویب این لایحه بی گمان


تلاش بد و بی ثمر میکنیم


بگفتار آیات پیر عظام


در این ماجرا ما ضرر می کنیم


به بیروت و بغداد و ایضاً یمن


قبول ره پر خطرمی کنیم


ایادی خود را در آن شهرها


بدون سلاح و سپر میکنیم


به هنگام تصویب، این میز را


به هم می زنیم و دُمُر می کنیم


ز باند رقیب هر که با ما نبود


به تهدید ز میدان به در می کنیم


اگر پیش رفت خط باند رقیب


به ناچار خاکی به سر می کنیم


در این باره گفتا ظریفی چنین


شما بیهْده شور و شر می کنید


سرگاو در خمره رفته فرو


ولیکن تقلا چو خر میکنید


 گودرز  ۱۴ مهر ۹۵


لطفا به اشتراک بگذارید: