بر کدام جنازه زار می زند این ساز؟

بر کدام جنازه زار می زند این ساز ؟


بر کدام مرده ی پنهان می گرید ،


این ساز ِ بی زمان ؟


در کدام غار بر کدام تاریخ می موید ،


این سیم و ز ِه ، این پنجه ی نادان ؟


بگذار برخیزد مردم ِ بی لبخند


بگذار برخیزد !


زاری در باغچه بس تلخ است


زاری بر چشمه ی صافی


زاری بر لقاح ِ شکوفه بس تلخ است


زاری بر شراع ِ بلند ِ نسیم


زاری بر سپیدار ِ سبز بالا بس تلخ است .


بر برکه ی لاجوردین ِ ماهی و باد


چه می کند این مدیحه گوی ِ تباهی ؟


مطرب ِ گور خانه به شهر اندر چه می کند ،


زیر ِ دریچه های ِ بی گناهی ؟


بگذار برخیزد مردم بی لبخند


بگذار برخیزد !


 احمد شاملو


لطفا به اشتراک بگذارید: