دسته گل دانمارکی

دسته گل دانمارکی !


دوباره بازویِ غیب ولایت


نشان داد اقتدارش را به سرعت


به آب داد ناگهان دسته گلی را


خریده بهر «آقا» یک فضاحت


پس از رسوایی اش اندر فرانسه


به دانمارک رو نموده با حماقت


به زیر سایه‌ و چتر مماشات


دلش خوش بود که دارد باز ،‌ فرصت


خیالش تخت و آسوده که گویا


ببندند چشمها را  بر جنایت


ولیکن دیگر آن دوران شیرین


که می کردند او را استمالت،


گذشت و ماجراهایش از این پس


بْوُد اسباب رسوایی و زحمت


نه « موگرینی » تواند ماستمالی ،


نماید ماجرا را با وقاحت


نه کهنه دیپلماتهایش توانند


نه لابی های با هوش و ذکاوت


رهی یابند و بن بستی گشایند


ز بحران دم افزای ولایت


 پریشان حال و حیران مانده «آقا»


چه سازد با ،  سریالِ فضاحت


  گودرز 10 آبان 97


لطفا به اشتراک بگذارید: