ستارها پرنددر این مرز خشمگین

«ستّارها»


                                                                             برای ستار بهشتی


ستارها پُرند در این مرز خشمگین


آماده بهر خیزش وپیکار سهمگین


گفت آن دلاوربزرگ و ندا داد هان بپا


خیزید از سراسر این خاک و سرزمین


شیرش حلال! مادرِستار، آن که گفت


ایران کنون پر است ز ستار شیر گیر


هم خواهرش بگفت که: ای هموطن بپا


«فریاد کن!  «فقیهک  جلاد! رو بمیر!»


ای یاوران ارتش آزادی این زمان


آمد گه قیام که سازیم سرنگون


پایان دهیم  دوره ٴ این نافقیه گرگ


بنیاد نکبتش شود از رزم واژگون


م. شوق

لطفا به اشتراک بگذارید: