هفت تپه

هفت تپه


می پرم روی هفت تپه ی شوش


از سر تپه های دور وطن


شعرم از جنس غیرت اینهاست


همه شان هم گروه خونی من


بشنو از نی شکر حکایت ما


مولوی گشته ام در این نیزار


نیست این شکایت این داد است


از غم کار و رنج و استثمار


این نیستان  شده ست خاکستر


آتش است این که میکند فریاد


مادر کارگر کمر بسته


خانه ات نیست باد ای بیداد


نان شده تلخ توی حنجره ام


فکر این بچه های بی نانم


جان من مثل مزرعه داغ است


آتش افتاده در نیستانم


وسط هفت تپه ام اینجا


وسط غیرت خروشنده


بین فوجی گروه خون خودم


کارگر یا دبیر راننده


هفت وادی درین تحمل بود


حال در وادی فنا هستیم


شوش در شورش آمده اینک


توطئه کرده ایم و همدستیم


از م. شوق    از کانال آفتاب شوق


لطفا به اشتراک بگذارید: