بی هوا


بی هوا


یارو بی هوا می ره تو اتاق خفه می شه!


چهارده ماه!


از غضنفر می پرسن: شهر شما چند ماه از سال سرده؟
میگه: چهارده ماه!
می گن: چطوریه، سال که دوازده ما بیشتر نیست!؟
می گه: آخه تا دو ماه بعد ازعیدم اینجا سرده!


لطفا به اشتراک بگذارید: