....بسیجیه گشاد گشاد راه میرفته

بسیجیه گشاد گشاد راه میرفته …


بسیجیه گشادگشاد راه میرفته میگن چت شده؟ میگه: توی پایگاه شیمیایی زدن و همه برادرا رو شیمیایی کردن. میگن تو که توی پایگاه نبودی به ساندیس هام شیمایی خورده روی من اثر گذاشته ؟؟؟؟!!!!

لطفا به اشتراک بگذارید: