نظام آخوندی ثروت مردم ایران را برای فرقه گرایی و تروریسم خرج می کند

لطفا به اشتراک بگذارید: