جوان : ترافیک بهانه است جیب شهروندان نشانه است !

لطفا به اشتراک بگذارید: