جایی که تعداد پلیسش زیاده یعنی امنیتش کمه


?جایی که تعداد پلیس‌ش زیاده یعنی امنیتش کمه

?جایی که رسانه ها تحت اختیار حکومتند یعنی مسئولین دروغگو هستند

?جایی که مردم مدام بیمار میشوند یعنی پزشکانش برای پول کار میکنند

?جایی که مردم بی دین شدند یعنی مبلغان دینیش فاسدند

?جایی که دین، سیاسی است یعنی سیاست، دینی نیست

?جایی که به مرده ها متوسل میشوند یعنی زنده ها برای هم کاری انجام نمیدهند

?جایی که چاپلوسی زیاده یعنی احمق ها مسئولند

?جایی که قانون زیاد وضع میکنند یعنی مسئولین مقبولیت ندارند

?جایی که پینه پیشانی نوعی ارزشه یعنی پینه دست بی ارزشه

?جایی که کلاهبرداری زیاده یعنی مسئولین کلاهبردارند

?جایی که مردم فقیرند یعنی مسئولین دزد زیاده

?جایی که ثروت کشور رو صرف کشور دیگه میکنند یعنی مسئولین، وطنی نیستند


لطفا به اشتراک بگذارید: