هفت پند مولانا


❤️هفت پند مولانا❤️

شب باش : در پوشیدن خطای دیگران

زمین باش : در فروتنی

خورشیدباش : در مهر و دوستی

کوه باش : در هنگام خشم و غضب

رودباش : در سخاوت و یاری به دیگران

دریاباش : در کنار آمدن با دیگران

خودت باش : همانگونه که می نمایی..

ﻫرﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍیﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑرﺍﺯ ﻧﮑﻨیﺪ:

ﺍﻭل ﺁﻧﭽﻪ ﻧیﺴﺘیﺪ…ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘیﺪ…..

همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!..

چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ بزنی .همیشه شکست با کوزه است…..

همواره مهربان باشیم و

بخشنده


لطفا به اشتراک بگذارید: