وقتی که یک هموطن درد می کشد کل دولت باید تکان بخورد


وقتی که یک هموطن دردمیکشد کل دولت باید تکان بخورد

محمد بن راشد

یک شهروند بازنشسته اماراتی به رادیو عجمان زنگ میزند و می گوید بازنشسته است و حقوق ماهی ده هزار درهم کفاف نمیکند و هزینه ها بالا است و درد دل می کند ولی با جواب نادرست و تمسخر  گوینده  رادیو مواجه می شود، درست نیم ساعت بعد از دفتر شیخ محمد بن راشد به رادیو عجمان زنگ میزنند و گوینده را بخاطر تمسخر یک بازنشسته از رادیو اخراج میکنند و به وزیر رفاه اجتماعی دستور می دهند که خلال ۲۴ ساعت تمام نیازمندیهای آن بازنشسته را برآورده کنند.

روز بعد آن شخص بازنشسته به جلسه مجلس وزرا دعوت شده و بودجه ای به مبلغ ۱۱ ملیارد درهم برای تامین نیازمندیهای بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص می یابد و همان شخص بازنشسته که روز قبل به رادیو عجمان زنگ زده  بود و امروز به جلسه هیّئت دولت دعوت شده، مدیر بازرسی امور بازنشستگان تامین اجتماعی میگردد، در پایان جلسه دولت، محمد بن راشد به وزرایش میگوید:

وقتی که یک هموطن درد میکشد کل دولت باید تکان بخورد. ?????????


لطفا به اشتراک بگذارید: