واقعیتی -تلخ


واقعیتی_تلخ

میگویند روزی مردی بازرگان خری را به زور میکشید، تا به دانایی رسید

دانا پرسید چه بر دوش خَر داری که سنگین است و راه نمی رود؟

مرد بازرگان پاسخ داد یک طرف گندم و طرف دیگر ماسه

دانا پرسید به جایی که میروی ماسه کمیاب است؟

بازرگان پاسخ داد خیر، به منظور حفظ تعادل طرف دیگر ماسه ریختم

دانا ماسه را خالی کرد و گندم را به دوقسمت تقسیم نمود و به بازرگان گفت حال خود نیز سوار شو و برو به سلامت

بازرگان وقتی چند قدمی به راحتی با خَر خود رفت، برگشت و از دانا پرسید با این همه دانش چقدر ثروت داری؟

دانا گفت هیچ

بازرگان شرایط را به شکل اول باز گرداند و گفت من با نادانی خیلی بیشتر از تو دارم، پس علم تو مال خودت و شروع کرد به کشیدن خَر و رفت

این واقعیت جامعه ماست


لطفا به اشتراک بگذارید: