صدای اصلاحات :کارگران روی زمین ، مسئولان لم داده روی صندلیها ؛ تجلیل یا تحقیر؟

لطفا به اشتراک بگذارید: