عمامه نظام آخوندی مانند مار تروریسم و فرقه گرایی است

لطفا به اشتراک بگذارید: