ای بس که سیل کف به لب آورده ی عبوس

لطفا به اشتراک بگذارید: